บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดการอบรมเสริมความรู้พนักงานในหัวข้อ "ติดปีกให้นักวิชาชีพบัญชี 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิชาชีพ"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2561 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานในหัวข้อ "ติดปีกให้นักวิชาชีพบัญชี 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิชาชีพ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวเปิดการอบรม

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรในการบรรยาย

 

 

 

 

 

นางสาว จันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 ผู้แทนพนักงานกล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้บรรยาย