บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานหลังผ่านการอบรม

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงาน หลังเสร็จสิ้นการอบรมพนักงานในหัวข้อ "ติดปีกให้นักวิชาชีพบัญชี 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิชาชีพ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนั้นยังได้มีการมอบรางวัลผู้ใช้โปรแกรมดีเด่นและผู้ทำคะแนนสอบได้มากที่สุดลำดับที่ 1 -3 อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ได้รับรางวัลผู้มีทักษะการใช้โปรแกรมระดับดีเด่นทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย นางสาว วราภรณ์ ศรีดาชาติ, นางสาว สุบุญญา บรรจง, นางสาว เปรมสุทธิ ชั้นอินทร์งาม และ นางสาว วิภาวี มะคำไก่

 

 

นาย นวพล วันโย ฝ่ายบริการบัญชี 1 ได้รับรางวัลผู้ทำคะแนนสอบอันดับ 3

 

 

นาย ศุภากร เพ็ญภู่ ฝ่ายบริการบัญชี 2 ได้รับรางวัลคะแนนสอบสูงสุดอันดับที่ 2

 

 

นาย พิชัยชาญ พืชมงคล ฝ่ายบริการบัญชี 3 ได้รับรางวัลผู้ทำคะแนนสอบได้อันดับที่ 1

 

 

 

นางสาว ภรณี โคกจวง ฝ่ายบรีิการบัญชี 1 ได้รับรางวัลทำแบบทดสอบระหว่างอบรมแล้วเสร็จเร็วที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา วิทยากรผู้ให้การอบรม