บริษัทจัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้พนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้พนักงานเพื่อยกระดับการทำงาน รวมไปถึงเพื่อเตรียมการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันสมัยและมีศักยภาพในการทำงานอย่างที่สุด ได้มีการจัดการอบรมขึ้น 4 วัน และมีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้หลังการอบรม ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

     ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีหัวข้อการอบรมต่างๆ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักวิชาชีพในยุคดิจิตอล” โดยคุณหนึ่งฤทัย ดารดาษ รองผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 3 หลังจากนั้นได้เริ่มการอบรมในหัวข้อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” โดย คุณผดุงเดช กัลชนะ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 3 และ คุณอัจฉราวดี กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 หลังจากนั้นในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการอบรมในหัวข้อ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรแสตมป์” โดย คุณเรณู เพราะกระโทก ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 5 และคุณบัญชา ไหดงยาง หัวหน้าแผนกบริการบัญชี42 และในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้า ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดย คุณณภัทร คูหาพัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 คุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 21 และคุณกุพชกา ตรีเทพวรชัย หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 22 และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อ “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” โดยคุณปริณดา ใบแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 1

     หลังจากผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งสี่วันเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบความรู้ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งผลการทดสอบคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบทั้งหมด

ภาพบรรยากาศการอบรม