ผู้บริหารธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ชี้แจงนโยบาย และแผนงานดำเนินการกับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ได้จัดผู้บริหารพบกับพนักงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่รวมไปถึงชี้แจงนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและแผนงานปี 2563 ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

 

   โดยนางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้กล่าวชี้แจงถึงเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ และให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัท 

    

      หลังจากนั้น นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้สรุปภาพรวมของบริษัทในเครือธรรมนิติ และทิศทางการทำงานในปี 2563   

  

   

          และสุดท้ายประธานกรรมการบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้กล่าวสรุปข้อปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในที่ทำงาน