DHA ร่วมกับ DLO จัดงานเสวนา เรื่อง “Transfer Pricing”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

            ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด (DHA) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (DLO) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Transfer Pricing”  นำโดยคุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ประธานกรรมการวิชาชีพ และคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร (DLO)  โดยมีคุณรัฐวุฒิ จิตร์ชนะ วิทยากรให้ความรู้ ข้อสังเกต รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้นักวิชาชีพทุกท่านรับทราบโดยพร้อมกัน ณ ห้อง 203 อาคารธรรมนิติ

      

              ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ พร้อมผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 37 ท่าน