DHA จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร ประสานงาน สำหรับงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร ประสานงาน สำหรับงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์  เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรบครั้งนี้ ณ ชั้น 3 ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

 

ด้วยเทคนิคการสอนที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกเนื้อหาสำคัญ จึงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และนำมาปรับใช้ในการทำงานทั้งด้านงานบัญชีและด้านการประสานงานกับลูกค้าโดยตรง

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ต้องขอบคุณ ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ ที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสื่อสารที่สำคัญในการทำงานกับลูกค้า