พิธีปิดโครงการ DHA Fast Track ครั้งที่ 1

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ทำพิธีปิดโครงการ DHA Fast track ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการในครั้งนี้

     โครงการ DHA Fast Track ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย นายปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานโครงการ เพื่อให้นักวิชาชีพได้มีการพัฒนาส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานวิชาชีพ ทำให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในการทำงานด้านต่างๆ ได้อย่างภาคภูมิ ในการจัดโครงการในครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ท่าน

 

 

 

นายปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานโครงการ DHA Fast Track ครั้งที่ 1

 

 

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ

 

 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกให้กับ นายปรัชญา วงศ์วารี ประธานโครงการ DHA Fast track ครั้งที่ 1

 

 

 

ภาพบรรยายกาศการนำเสนองานภายในโครงการ