บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 และคุณกุพชกา เทพวรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน     จุดประสงค์การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน จะเน้นอธิบายสาระสำคัญ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้น้องๆ เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม, ฐานภาษีคืออะไร มีกี่ประเภท, Tax Point, การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม พร้อมแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูก