บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "การจัดประเภทรายการอย่างย่อในงบการเงิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร


       เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “การจัดประเภทรายการอย่างย่อในงบการเงิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 และคุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ  ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน


     โดยอธิบายความหมายข้อกำหนด และรูปแบบของรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างละเอียด ทั้งนี้ระหว่างการอบรมหากน้องๆ มีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามวิทยากรได้ตลอดการอบรม  และช่วงท้ายให้น้องๆ จับคู่ทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว