บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล" โดยได้รับเกียรติจากคุณปริณดา ใบแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 1, คุณสุจิตรา พลมีศักดิ์ หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 11 และคุณเปรมสุทธิ ชั้นอินทร์งาม หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 12 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน
     นอกจากให้ความรู้ในเรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยังให้น้องๆทุกท่านร่วมทำแบบฝึกหัด กรอกแบบ ภ.ง.ด.50 โดยใครตอบได้ถูก ทางวิทยากรมีของขวัญสุดน่ารักมอบให้