DHA จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานหัวข้อ “การบริหารการเงิน”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ “การบริหารการเงิน” เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินให้พนักงานได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

      การบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปรัชญา วงศ์วารี ประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลังจบกิจกรรมพบว่าผู้ร่วมฟังได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ร่วมฟังบรรยายมีความพึงพอใจมากและต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้อีกในอนาคต ต่อไปจะเป็นภาพบรรยากาศภายในการอบรม