DHA จัดการอบรมภายในแก่พนักงานหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดบรรยายภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง” โดย ดร.ปรัชญา วงศ์วารี ประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความรู้เรื่องการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า ให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

     โดยในระหว่างการบรรยายมีการยกกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีช่วง ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

     จากการประเมินหลังจากบรรยายผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมีความพึงพอใจมากและต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้ในอีกอนาคต ต่อไปจะเป็นภาพบรรยากาศภายในการอบรม