บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ในหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย ดร. อำนาจ วัดจินดา อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม