บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด โครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายการปิดบัญชีและการออกงบการเงินครบวงจร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - วันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายการปิดบัญชีและการออกงบการเงินครบวงจรขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดยคุณไพศาล พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 กล่าวเปิดการอบรม

อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม ให้ความรู้ในกระบวนการทางการบัญชี ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ เพื่อประกอบการจัดทำบัญชี

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต ให้ความรู้ในหัวข้อ การสอบทานรายการ (ด้านสินทรัพย์) เอกสารหลักฐานก่อนทำรายการปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

อาจารย์คำนึง  สาริสระ ให้ความรู้การสอบทานรายการเอกสารหลักฐานก่อนทำรายการปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ