Update กฎหมายภาษี ที่บังคับใช้ในปี 2559 ประเด็นและปัญหาที่นักบัญชีต้องทราบ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “Update กฎหมายภาษี ที่บังคับใช้ในปี 2559 ประเด็นและปัญหาที่นักบัญชีต้องทราบ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย อาจารย์มงคล ขนาดนิด นิติกรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร