จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรม เพื่อ เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ KAISER TRAINING และวิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกสาร