ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ จัดพิธีถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานธรรมนิติ ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ กรุงเทพฯ

คณะผู้บริหาร โดยนายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ ๑ นำกล่าวถวายอาลัยความว่า "ด้วยสํานึกพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ต่างรู้สึกทุกข์โศก และอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้น ต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นความเศร้าที่เข้าปกคลุมในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทุกคน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ที่ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิตสืบไป"

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและพนักงาน ถวายความอาลัยด้วยการพร้อมใจยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และจุดเทียนชัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้