บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร "พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัดได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตร “พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่ CLMV ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในกลุ่ม CLMV รวมทั้งสร้างโอกาสในความร่วมมือและขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสำนักงานบัญชีไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV และพัฒนาศักยภาพของสำนักงานบัญชีคุณภาพสู่สากล

คุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณพุทธิมา เกิดศิริ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาภาษี 1 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

 

     ช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านอย่างอบอุ่นอีกด้วย

 

ถ่ายภาพร่วมกับ Ms.Phirany Phissamay Ph.D. รองอธิบดีกรมการบัญชี กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

     ในวันที่ 10 ก.พ.2560 ได้มีการจัดการเสวนาหัวข้อ การเริ่มต้นธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยผู้แทนหน่วยงานจดทะเบียนจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานเสวนาเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากำลังจะเปิดบริการจดทะเบียนธุรกิจ สำหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบริษัทจำกัด (ไม่รวมบริษัทมหาชน) ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดว่าจะจัดทำระบบการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ยังไม่กำหนดเวลาเปิดใช้งานซึ่งหากพร้อมใช้งานผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านสำหรับการจดทะเบียน โดยจะต้องเดินทางไปแสดงตัวตนต่อสำนักฝ่ายทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียว จากนั้นก็สามารถจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิคส์ได้หลายๆ ราย

     ช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ การจัดทำรายงานทางการเงินและภาษีอากรของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าร่วมเสวนามาจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมบัญชี สภาวิชาชีพ ทั้งฝ่ายประเทศไทยและฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย