บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานอบรมพนักงานบริษัทเรื่องเกี่ยวกับภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหัวข้อ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจและภาษีอากรแสตมป์" โดยวิทยากรคือ คุณเรณู เพราะกระโทก และคุณบัญชา ไหดงยาง โดยมีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นจำนวนมากและยังได้มีการ workshop เพื่อได้ลงมือปฏิบัติในงานจริงอีกด้วย