บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานอบรมพนักงานบริษัทเรื่อง "ภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" โดยวิทยากรคือ คุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ และคุณกุพชกา เทพวรชัย โดยมีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นจำนวนมากและยังได้มีการ workshop เพื่อได้ลงมือปฏิบัติในงานจริงอีกด้วย