ข่าวสารด้านกฎหมาย

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยเป็นกฎหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศที่ชัดเจนและลดความไม่เท่าเทียมกันทางด้านกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

NUESTRAS MARCAS

ในหลวง โปรดเกล้าฯ แล้ว พ.ร.บ.ทวงหนี้ ฉบับใหม่ ครอบคลุมทวงหนี้ทั้งในระบบ นอกระบบ ห้ามใช้ความรุนแรง วาจา ภาษาดูหมิ่น เปิดเผยหนี้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือก่อความรำคาญ พร้อมกำหนดเวลาทวงหนี้ ห้ามทวงหนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ มีผลบังคับอีก 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มี.ค.

Nike Roshe

ปัจจุบัน บัตรเครดิต  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เงินเดือนไปเสียแล้ว เพียงเงินเดือนของท่านถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ได้  โดยการจูงใจให้สมัครผ่านของแถมมากมายจากเซลล์ซึ่งจัดโปรโมชั่นล่อลูกค้า และโดยช่องทางการสมัครที่มีหลากหลายไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ หรือบูทสถาบันการเงินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ แม้กระทั่งตลาดนัดของพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย

jordan Release Dates

การขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้า ทำให้เกิดการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นดอกเห็ด เนื่องจากรถไฟฟ้าสร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่จะมาอยู่อาศัยในบริเวณที่รถไฟฟ้าผ่านหรือใกล้เคียง ที่สามารถโดยสารรถไฟฟ้าไปกลับบ้านและที่ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย แต่การสร้างคอนโดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นตึกสูงใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่า จะมีผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านร้าว ทรุด เสียง ฝุ่น กลิ่น รวมทั้งโจรขโมยชุกชุมขึ้นกว่าเดิม

Nike KD

ตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติความลับทางการค้า เมื่อกลางปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมานั้น ในวงการธุรกิจได้มีการตื่นตัวเรื่องนี้เป็นอันมาก โดยได้นำเรื่องการรักษาความลับทางการค้ามาปรับใช้ในวงการแรงงาน โดยสอดแทรกเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของสัญญาจ้างแรงงาน และ/หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อห้ามลูกจ้างที่ทำงานบางประเภทที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับรู้ความลับทางการค้าของนายจ้างเปิดเผยความลับดังกล่าวนั้นต่อบุคคลภายนอก และเรื่องการรักษาความลับทางการค้านั้น

Nike Air Jordan