ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

การจัดทำบัญชีชุดเดียว เป็นนโยบายที่ทางกรมสรรพากรได้ออกมาเมื่อ ปี พ.ศ.2559 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่สรุปและเป็นวาระนำเช้าที่ประชุมหลายเรื่อง แต่เรื่องที่สำคัญและเป็นที่สนใจประเด็นหนึ่งคือการนับชั่วโมงของผู้สอบบัญชี

ผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ

การเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ ที่เป็นที่ยอมรับ ยอมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของบริษัทของคุณ มาดูว่าประโยชน์ของการเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง