ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     ในยุค Digital Disruptive ที่มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายสาขาอาชีพ รวมถึงงานบัญชีที่หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงนี้ ในโลกธุรกิจวันนี้คงไม่มีใครสามารถต้านทานคลื่นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้ได้อีกแล้ว มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบของ AI (Artificial Intelligence) ที่จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จะมากขึ้น คำกล่าวที่ว่า “เรียนบัญชีไม่ตกงานแน่นอน” จึงอาจไม่จริงอีกต่อไปแล้ว หากเราไม่ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี 

     ตามกฎหมายกำหนด ให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบางผู้ประกอบการอาจจะเข้าใจว่าไม่ต้องนำส่งก็ได้หรือนำส่งย้อนหลังก็ได้ จริงๆแล้วถ้าจะทำอย่างนั้นก็ได้ แต่สิ่งที่ตามมาจะโดนหมายเรียกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโดนจดหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ไปจ่ายค่าปรับที่ค่อนข้างสูงพอสมควร บทความนี้อยากแนะนำผู้ประกอบการทุกท่านว่า ให้นำส่งงบการเงินให้ตรงตามเวลาแต่หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องนำส่งล่าช้าให้รีบนำส่งให้เร็วที่สุดเพื่อลดอัตราค่าปรับ 

เริ่มต้นปีใหม่แล้วผู้ที่มีรายได้ ต่างรู้กันดีว่าเป็นช่วงฤดูของการยื่นภาษี เริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2565 ซี่งในปีนี้ทางสรรพากรได้มีการปรับปรุงหน้าตาเมนูการยื่นภาษีทางเว็บไซต์ ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2564 ในระบบ E-Filling แบบใหม่นั้น มีข้อดีและข้อพึงระวังอะไรบ้างที่ควรทราบ!

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 จากเดิมได้มีการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 33 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยได้ทำการสรุปอัตราลดเงินสมทบทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างดังนี้

กรมสรรพากรออกประกาศขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55 เฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีประกาศเลื่อนการยื่นภาษีรูปแบบต่างๆ ออกไป รวมถึงการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของรอบปี 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563