ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีประกาศเลื่อนการยื่นภาษีรูปแบบต่างๆ ออกไป รวมถึงการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของรอบปี 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563