ครม. มีมติปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลเริ่ม 1 มกราคม 2559

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

วันนี้มานั่งอ่านข่าว พบข่าวนี้ถึงกับตกใจเบา ๆ แต่ก็แอบดีใจกับนิติบุคคลด้วยครับ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 30% เหลือ 20% ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการคลายความกังวลให้ภาคธุรกิจเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านภาษี ประกอบกับมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)  โดยมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ด้วยการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้รับเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้ส่งเสริมให้เกิดกิจการ Venture Capital และส่งเสริมให้บรรดานักคิด นักลงทุนทั้งหลายมีธุรกิจเป็นของตนเอง ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไข คือผู้ที่จะได้รับสิทธิจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนอกจากนั้นยังต้องเป็นกิจการที่เป็นเป้าหมาย (ซึ่งประกอบไปด้วย 10 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น)

ประเทศ  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กัมพูชา 20%
เวียดนาม 25%
 ลาว 28%
บรูไน 21%
เมียนมาร์ 30%
อินโดนีเซีย 25%
มาเลเซีย 25%
ฟิลิปปินส์ 30%
สิงคโปร์ 17%
ไทย 20%*อัตราใหม่*

 

คราวนี้ เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะทำให้ธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน อาจมองเป็นประเทศไปประเทศแรก ๆ ที่จะตัดสินใจมาลงทุน ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

ทั้งนี้การติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ  ผมก็พยายามสืบค้นเพื่อนำมาฝากอย่างแน่นอน “เพราะประเทศไทยกำลังเดินทาง ท่านก็ไม่ควรพลาดการเคลื่อนไหว” สำหรับครั้งนี้คงต้องลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ


อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

- ผู้เขียน -