กิจกรรมบริษัท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมภายในหลักสูตร "ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง"

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงองค์กรและการทำงาน

      บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2565 โดยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เพื่อเป็นความรู้ให้กับพนักงานฝ่ายบริการบัญชี

  เมื่อวันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 23 ถุง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ "การอัปเดตความรู้ทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง ก่อนปิดงบประจำปี"

      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้แทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2 กล่อง พร้อมชุดหนังสือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทร่วมแต่งกายชุดสีแดงรับทรัพย์ ต้อนรับตรุษจีนปีขาล 2565

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด "จัดกิจกรรมแลกของขวัญต้อนรับวันคริสต์มาส ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM" 

     เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้นิติบุคคล" ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

       เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรแสตมป์" ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “การจัดประเภทรายการอย่างย่อในงบการเงิน ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ

     เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุง

    เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัด “การตรวจติดตามภายในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”  ผ่านระบบออนไลน์ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมภายในให้กับพนักงานอายุงาน 0 – 1 ปี รวมถึงพนักงานบัญชีเฉพาะกลุ่ม