Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานสัมมนาและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร "พัฒนานักบัญชีอาเซียนสู่ตลาดการค้าชายแดน"

     วานนี้ (25มกราคม2560) นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ให้การต้อนรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ในเครือฯ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานธรรมนิติ ถนนประชาราษฤร์ สาย ๑ กรุงเทพฯ

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีธุรกิจ และภาษีอากรแสตมป์” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9  กันยายน   2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คำนวณค่าชดเชย คำนวณเงินเกษียณ” 

        ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม  2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน ณ โรงแรมเวย์ พัทยานาเกลือ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรม อาทิ  ปลูกป่าชายเลน ที่อ่าวทุ่งโปรง กองพันนาวิกโยธิน สัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เเละบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานรดน้ำขอพร ผู้บริหารเพื่อขอพรเสริมศิริมงคลให้เเก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรม เพื่อ เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ KAISER TRAINING และวิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกสาร