Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นนักขายมืออาชีพที่พิชิตใจลูกค้า” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย    ดร.ขวัญชัย  เกิดอุบล 

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - วันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายการปิดบัญชีและการออกงบการเงินครบวงจรขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดยคุณไพศาล พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 กล่าวเปิดการอบรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ “การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย ทีมงาน VJ Exclusive Pro-Makeup มืออาชีพที่ได้รับ Certificate จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (3 กันยายน 2558) เวลา 11.30 น.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายไพศาล พืชมงคล และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินซอยประชาชื่น 20 ราคา 84 ล้านบาท เนื้อที่ 525 ตารางวา ตามมติสภากรรมการเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 90 วัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ในหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย ดร. อำนาจ วัดจินดา อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในวันที่ 10 - 12  กรกฎาคม พ.ศ.  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2558 ให้กับพนักงานที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์