Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยการคิดเชิงบวก” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย    อาจารย์มงคล  กรัตะนุตถะ  ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Positive thinking, การบริหารทีมงาน, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ  และผู้เขียนหนังสือ งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก และงานใช้กับใจชอบ ฯลฯ

adidas

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นนักขายมืออาชีพที่พิชิตใจลูกค้า” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย    ดร.ขวัญชัย  เกิดอุบล 

Air Jordan

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - วันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายการปิดบัญชีและการออกงบการเงินครบวงจรขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดยคุณไพศาล พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 กล่าวเปิดการอบรม

Zip Boots Designer Shoes

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ “การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย ทีมงาน VJ Exclusive Pro-Makeup มืออาชีพที่ได้รับ Certificate จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

Nike Converse Shoes

วันนี้ (3 กันยายน 2558) เวลา 11.30 น.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายไพศาล พืชมงคล และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินซอยประชาชื่น 20 ราคา 84 ล้านบาท เนื้อที่ 525 ตารางวา ตามมติสภากรรมการเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 90 วัน

nike fashion

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ในหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย ดร. อำนาจ วัดจินดา อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nike

ในวันที่ 10 - 12  กรกฎาคม พ.ศ.  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2558 ให้กับพนักงานที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Air Jordans