บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       เมื่อวันศุกร์ที่ 9  กันยายน   2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คำนวณค่าชดเชย คำนวณเงินเกษียณ” ณ ห้องประชุมใหญ่บางโพ  โดย   อาจารย์ อดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์  วิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายภาษีอากรให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ กรมสรรพากร สภาวิชาชีพการบัญชี สภาทนายความแห่งประเทศไทย  รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษวิชากฎหมายและภาษีอากร ให้กับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน.