บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เมื่อวันเสาร์ที่  24  กันยายน   2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีธุรกิจ และภาษีอากรแสตมป์” พร้อมกับกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่บางโพ โดย คุณเรณู เพราะกระโทก และ คุณ บัญชา ไหดงยาง วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทางด้านภาษีมากกว่า 10 ปี