ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ด่วน!ยกเลิกการนำส่ง งบการเงินแบบเอกสารแล้ว

Nike Air Max 1 For Sale

สำหรับเรื่องที่จะชี้แจงในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ (ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสารประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

Mens Running Shoes & Running Trainers

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ โดยในจำนวนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธุรกิจต้นแบบ Best Practice จำนวน 25 ราย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ธุรกิจรายอื่นในอนาคต และกรมฯ พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจในสาขาอื่นๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Adidas NMD R1

นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 31 พ.ค.59 แต่สำหรับ "รายที่ยังไม่พร้อม"ยื่นจบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นงบการเงินแบบเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหนายกำหนดและต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งภายใน 30 วัน

Air Jordan I Low

พาดหัวอย่างน่าตระหนกตกใจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องทราบและพึงระมัดระวัง เพราะหากผิดพลาดไปแล้วจะกระทบกับวิชาชีพ อีกทั้งบทลงโทษที่มีทั้งปรับและจำคุกครับ ฉบับนี้ Mr.CPD จึงหยิบยกประเด็นที่สำคัญๆ และใกล้ตัวมากที่สุดเป็นเคส มาเล่าสู่กันฟังครับ

Racing Archives

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 10,000 ราย ออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่ได้ส่งงบการเงินต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี และหรือไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย ส่งผลให้นิติบุคคลเหล่านี้สิ้นสภาพไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป เตือน!!! ประชาชนให้ระวัง หวั่นนำชื่อมาแอบอ้างหลอกลวงต้มตุ๋น

Jordan ULTRA.FLY

สืบเนื่องจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการออกหนังสือ เพื่อแจ้งถึงกำหนดการส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี XBRL ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลมาใช้สำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้นิติบุคคลทุกรายจัดส่งงบการเงินด้วยระบบดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

Air Jordan

สวัสดีครับ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้มีการวางกฎเกณฑ์การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ...

odziez

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจให้บริการที่มีการดำเนินงานเข้าไปรับเหมาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารถนนเขื่อนสะพานหรืองานก่อสร้างอื่นซึ่งมักจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นระยะเวลามากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีทำให้กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและภาษีอากรที่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นเป็นธุรกิจที่รายได้ในแต่ละปีโครงการหลายร้อยล้านบาทในการจะดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างลักษณะของงานก่อสร้างหลักการบัญชีหรือกฎหมายภาษีอากรงานก่อสร้างที่เราพบเห็นทั่วไป มีดังนี้

Nike

เป็นที่ทราบกันดีกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งหวังพัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-filing ซึ่งในรูปแบบเดิมจะมีช่องทางในการนำส่งคือ นำส่งด้วยตนเอง และการนำส่งทางไปรษณีย์ แต่เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้เวลานาน ทำให้การนำข้อมูลไปประมลผล วิเคราะห์ และให้บริการกับประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหาร ซึ่งแนวโน้มทิศทางของการนำส่งงบการเงินจะเป็นดังนี้

Shop Women's Boots

กรมสรรพากรแจ้งให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดใน วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2557 ตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ยื่นแบบฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ยื่นได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

sneakers

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจากวิชาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

Nike Air Max

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการคำนวณกำไรสุทธิต้องใช้เกณฑ์สิทธิ ซึ่งการคำนวณรายได้และรายจ่ายโดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องนำรายได้มาหักรายจ่ายเพื่อคำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคลจะประกอบไปด้วย

Jordan ULTRA.FLY

กาลเวลาช่างหมุนเวียนไปรวดเร็วเสียจริง จนบางท่านลืมไปเลยว่านับ ๆ ดูอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก็จะเข้าสู่การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน อย่างเป็นทางการแล้ว บางท่านอาจจะยังงงอยู่ว่า เปิดอาเซียนแล้วยังไง? จะเกี่ยวอะไรกับการทำงานของเรา? จำเป็นต้องเดือดร้อนด้วยหรือ? เอาล่ะครับหลายคำถามที่ค้างคาใจ ผมอาจจะตอบถึงข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้  แต่วันนี้ผมเองได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่สามารถตอบคำถามมากมายเหล่าได้เป็นอย่างดี มาบอกเล่าเก้าสิบกันว่า ทิศทางอนาคตจะเป็นอย่างไร? และนักบัญชีไทยต้องทำอย่างไรจึงจะแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน

Nike Schuhe

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2558

Adidas Yeezy

สืบเนื่องจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีนั้น เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เป็น 12 ชั่วโมง ต่อปี และย้ายการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีไปยังสภาวิชาชีพบัญชี 

Puma Rihanna Creeper

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) นายธเนศ เกษมศานติ์ สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด กรณีจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญรวมทั้งกล่าวโทษนายธเนศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

Air Max 95 Stussy

ทุกปีหลังสิ้นสุดรอบบัญชี นิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 500,000 ราย ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง

Nike React Element 55