ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

จากฉบับที่แล้ว ทุกท่านคงจะได้ทราบถึงประโยชน์ จากการจัดอบรม In-House Training ไปบ้างแล้ว และคงจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเบื้องต้นได้แล้วว่าในการลงทุนเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในองค์กรของท่านนั้น ควรเริ่มต้นอย่างไร?

Miesten keng?t laajasta valikoimasta

สืบเนื่องจากปี 2558 นี้เป็นต้นไป การเก็บนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เปลี่ยนจากการเก็บนับเป็นรอบ 3 ปี 27 ชั่วโมง เป็น ปีละ 12 ชั่วโมง ซึ่งหมายความได้ว่า การผู้ทำบัญชีเก็บนับชั่วโมงฯ โดยการเข้าอบรมสัมมนา ก็จะมีจำนวนหลักสูตรที่ต้องเข้าอบรมโดยประมาณ 2 ครั้งต่อปี (สำหรับกรณีที่อบรม 1 วัน เก็บนับได้ 6 ชั่วโมง)

nike sb

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นจะมีขึ้นเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละบริษัทซึ่งจะเกี่ยวข้องอยู่กับรอบระยะเวลาบัญชี, การจัดทำงบการเงิน และการตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบการเงินตามกำหนดเวลา 

Nike news