ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

การปรับปรุงกฎหมาย “ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความสามารถของผู้เสียภาษี อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ… 

ครม.ไฟเขียวแล้ว คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ขาดส่งสมทบจนถูกตัดสิทธิรวมกว่า 9.3 แสนคน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนาม MOU กับกรมสรรพากร เปลี่ยนวิธีชำระอากรแสตมป์ จากเดิมที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องซื้อมาติดบนเอกสาร เป็นจ่ายเงินสดต่อนายทะเบียนได้เลย

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่ การกำหนดอัตราจัดเก็บภาษี

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.แก้ประมวลรัษฎากร รายได้10ล้านขึ้นไปต่อปี เลี่ยงภาษีถือเป็นคดีร้ายแรงฐานฟอกเงิน

การส่งงบการเงิน ทาง DBD e-filing หากส่งล่าช้า ต้องระวัง! โดย  อ.ธนพล สุขมั่นธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กรมสรรพสามิตจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

 การทำธุรกิจกับการเสียภาษี เป็นของคู่กัน ฉะนั้นมาดูว่า ก่อนเริ่มทำธุรกิจ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง??? 

ทำไม!! คืนภาษีช้า ถ้าไม่ผูก 'พร้อมเพย์' ช่วงนี้เป็นฤดูกาลยื่นภาษีประจำปี ซึ่งแน่นนอนว่ามีทั้งคนทีเสียเพิ่ม และคนที่จะได้เงินคืน เพราะจ่ายไว้เกินรวมถึงมีสิทธิในการลดหย่อนต่างๆ 

การทำบัญชีนั้น ทำเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร มาดูประโยชน์ของการจัดทำบัญชี กัน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered เพื่อยืนยันตัวตน

มีผลแล้ว!ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทฯ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ มีผลเมื่อ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา 

"ภาษีการรับให้" คืออะไร ได้ออกประกาศใช้พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา

ธปท.เคาะนิติบุคคลใช้พร้อมเพย์โอนเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.

เสวนาพิเศษ “ ความร่วมมือ 4 หน่วยงานกับสิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากร และการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง"

ด้วยตัวคุณเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะจัดตั้งบริษัทได้ด้วยตัวเองได้แล้ว อ่านเพิ่มเติมคลิก

ภาคต่อ ของ Q&A ในภาคนี้ ภาคที่3แล้ว โดย อ.ธนพล สุขมั่นธรรม มีอะไรน่าสนใจมาดูกันเลย