ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนถึงความจำเป็นต้องเสียภาษีหลายประเภท เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ รัฐบาลเลือกตั้งจะไม่กล้าตัดสินใจ

กระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมกำหนดให้ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี เปลี่ยนเป็นราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี

กรมสรรพากรเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

เมื่อทิศทางถูกกำหนด เป้าหมาย จึงไม่ได้มีไว้แค่...พุ่งชน????

กระทรวงการคลังจะเสนอให้ลดอัตราภาษีของร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้นำร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้ว ซึ่งได้รับการแนะนำให้ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนมาก และจะต้องมีข้อสรุปให้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้นดำเนินธุรกิจในลักษณะให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier, FSC) โดยบริษัทสายการบินเพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งการให้บริการลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ราคาค่าโดยสารสูงมาก แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้องพัฒนาการให้บริการของตนเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carrier, LCC) และธุรกิจเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำ (Charter Flight)

สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมาตรการทางภาษีเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่รัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งแบ่งประเภทของการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้ได้เป็น 2 กรณี คือ

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

ที่บริเวณด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2