ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สวัสดีครับ หลังจากทราบข่าวการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกันไปแล้ว คราวนี้ถึงคิวของกิจการขาดกลางและขนาดย่อมกันบ้างครับ ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2558 มีแผนการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ของกิจการ SMEs (ภายใต้กรอบนิยามของกรมสรรพากร)

Air Max 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 30% เหลือ 20% ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร

Nike x Fragment Women

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คงแวต7% ถึง30 ก.ย.59 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 7% โดยให้มีผลออกไปอีก 1 ปี หรือปีงบประมาณ 59 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58- 30 ก.ย.59 

Air Force 1

กรมสรรพากร แจ้งผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

NIKE AIR HUARACHE

ตามที่กรมสรรพากรได้แก้ไขปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2 (1) และ (37) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

Vans Old Skool Grise

กรมสรรพากรแจ้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ เป็นวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ต มีกำหนดเวลาสิ้นสุดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558

Nike Air Max Plus

“ภาษีมรดก” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลใน 180 วันเปิดโอกาสเศรษฐี–ชนชั้นกลางโอนทรัพย์สินให้ทายาท และผู้สืบสันดานก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

NIKE AIR HUARACHE

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังที่กรมการขนส่งทางบกได้ขยายช่องทางการรับชำระภาษีรถให้หลากหลายช่องทาง

ADIDAS

ครม.มีมติเห็นชอบการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) จาก 10% เหลือ 7% ให้ออกไปอีก 1 ปี จากที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.นี้ 

Adidas

สวัสดีครับ เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเมื่อปี 2556 ธุรกิจที่เฟื้องฟู ธุรกิจหนึ่งก็คือ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งมีนโยบายโครงการรถยนต์คันแรก...

Femme

สศค.เร่งเสนอ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ดิน หลังปรับปรุงใหม่ เก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าใหม่ เหมือนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี มั่นใจกระแสตอบรับดี เพราะมุ่งเก็บภาษีรวย ไม่ได้เหวี่ยงแหเหมือนฉบับเดิม

Womens Bandeau

กระทรวงพาณิชย์ เผย อียูออกระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี/โควตา เพิ่มเติมฉบับใหม่

Nike Zoom Vomero 13

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว,กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Hombre

สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางวอนนายกฯประสานจีนขยายเวลายกเว้นภาษียางคอมปาวด์“

Womens Bandeau

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Kobe 10 Mentality

รองโฆษกฯ เผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 

Womens Bandeau

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Nike

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า กรมสรรพากรมีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ปัจจุบันมีรายการลดหย่อนกว่า 20 รายการ อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ค่าเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ค่าประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยบ้าน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ค่าบริจาคต่างๆ ซึ่งรวมแล้วมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

Ni?os